Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 167 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkolu nr 167 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-04-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Kochman.
 • E-mail: p167@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 226191109

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 167 w Warszawie
 • Adres: Warszawa 03-433 ul. Strzelecka 16
 • E-mail: p167@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 226191109

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola znajduje sie przy ul. Strzeleckiej 16.

Przejście dla pieszych (znajdujące się mna skrzyzowaniu ulic: Strzeleckiej i Kowelskiej) nie posiada sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Przedszkole nie posiada osobnego miejsca do parkowania - możliwe parkowanie przy ulicy. Najblizsza stacja metra (Szwedzka) znajduje sie w odległości 500 m. Do przedszkola można również dojechać: wysiadając na przystanku Bródnowska tramwajami 3,4,25 oraz autobusami 135,169 oraz wysiadając na przystanku Czynszowa - tramwajem 4.

Przedszkole zajmuje parter i pietro. Na teren przedszkola mozna dostać sie przez furtkę.

Budynek posiada bariery architektoniczne w postaci schodów do szatni dzieciecej, do sal zabaw na parterze i piętrze. Brak jest wind i platform dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Mozliwy jest wstęp osoby nieidomej z psem - asystentem.

Brak dostepu do tłumacza migowego.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwożarowo dwie ewakuacyjne klatki schodowe.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content